Antet POSDRU

ECONOMIA SOCIALĂ – MODEL INOVATOR PENTRU PROMOVAREA INCLUZIUNII ACTIVE A PERSOANELOR DEFAVORIZATE

I. Parteneri

 1. Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, aplicat principal și coordonator
 2. Bernard Brunhes International din Franța
 3. ENSIE, cu sediul în Bruxelles
 4. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu sediul în București
 5. Asociația Integra România cu sediul în Oradea
 6. DGASPC SECTOR 1, BUCURESTI
 7. Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara
 8. Primăria Piatra –Neamț

II. Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea unui sistem unitar, eficient şi modern privind economia socială, contribuind astfel la creșterea calității vieții cetățenilor României prin promovarea incluziunii active a acestora atât pe piaţa muncii cât şi în viaţa socială.

III. Justificare

Necesitatea acestui proiect este justificată de următoarele:

 • Cadrul legislativ insuficient dezvoltat pentru promovarea economiei sociale, conceptul de economie socială nefiind reglementat;
 • Număr redus de întreprinderi sociale dezvoltate şi funcţionale în România;
 • Până în prezent, economia socială nu a fost considerată o prioritate de autorităţile administraţiei publice;
 • Existenţa unui număr redus de informații privind economia socială, avantajele şi importanta dezvoltării acestui sector pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile;
 • Implicarea scăzută a grupurilor dezavantajate în procesul de luare a deciziilor privind incluziunea socială;
 • Capacitatea insuficientă a autorităților publice în a juca un rol în susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor sociale.

IV. Activitățile proiectului pe componente:

C1 Analiză şi cercetare privind ES
1.1 Analiza situației actuale la nivel național în domeniul ES şi identificarea de bune practici 

Se vor identifica şi analiza cererea şi oferta în domeniu, întreprinderile ES şi exemplele de bună practică din România, gradul de informare a cetățenilor privind ES, nevoile specifice fiecărui grup vulnerabil privind integrarea pe piaţa muncii.

1.2 Analiza practicilor existente la nivel european

Se va realiza un studiu comparativ privind activitățile de ES din UE: exemple de succes, caracteristicile şi cadrul legislativ ES în diferite State Membre, forme de organizare şi de finanțare. Studiul va conține recomandări şi priorități de dezvoltare adaptabile contextului românesc.

1.3 Schimb de experiență între UE și România

Pe baza activităţilor anterioare se vor organiza schimburi de experienţă pentru dezvoltarea domeniului ES în România. Vor fi identificate modele inovatoare de ES ce vor fi apoi prezentate în cadrul unor seminarii trans/naţionale.

C2 Dezvoltarea cadrului legislativ naţional aplicabil ES 
2.1 Inventarierea legislaţiei şi modelelor organizaţionale existente în România

Se va analiza legislația existentă (forme de angajare, facilităţi fiscale, mecanisme de finantare, subvenţii şi facilităţi acordate angajatorilor etc.), identificându-se deficienţele şi oportunităţile de dezvoltare.

2.2 Elaborarea cadrului legislativ pentru dezvoltarea ES 

Se vor organiza grupuri de lucru cu actorii relevanți pentru elaborarea pachetului legislativ necesar dezvoltării ES, inclusiv propuneri pentru clasificarea formelor de ES, facilități fiscale, mecanisme de finanțare (micro-credite, subvenții, sistemul de autorizare etc.)

Se vor realiza metodologii, mecanisme şi instrumente pentru aplicarea cadrului legislativ propus şi un plan strategic pe termen mediu de dezvoltare a ES în România

C3 Înființarea Centrului Național de Resurse (CNR) pentru sprijinirea inițiativelor de ES 

Se vor înființa un CNR și 3 centre locale de informare în domeniul ES în zonele pilot, pentru a oferi actorilor interesați informații şi asistență pentru dezvoltarea de activități ES.

3.1 Înființarea CNR: definirea structurii, rolului, responsabilităților, instrumentelor necesare pentru funcționare, formarea personalului astfel încât să poată furniza informare şi consultanță inițiatorilor de activități de ES. Asigurarea logisticii necesare funcționării şi operaționalizarea CNR pentru acordarea de informații și consultanta potențialilor inițiatori de ES.

3.2 Crearea centrelor locale (București Sector 1, Piatra Neamț, Timișoara): organizarea administrativă şi logistică, instruirea personalului şi operaționalizarea.

C4 Formare şi educație 
4.1 Dezvoltarea unui program complex de formare în domeniul ES 

Se va realiza pe baza evaluării nevoilor de formare la nivelul autorităților relevante, în funcție de responsabilitățile specifice. Se va constitui o rețea de formatori în domeniu.

4.2 Creșterea competențelor profesionale în domeniul ES 

Vor fi dezvoltate 2 categorii de activități: acordarea de burse pentru participarea la programe educaționale în ţări unde ES este dezvoltată şi organizarea unui concurs pentru premierea celor mai bune proiecte din ţară. Premiile vor consta în burse/ vizite de studiu relevante pentru domeniul ES.

4.3 Promovarea modulului de ES în curricula universitară 

Elaborarea unui model sustenabil de master în ES inclusiv prin identificarea a 3 universități din Statele Membre care derulează un astfel de program. Se va dezvolta şi promova curricula de master şi se va pregăti dosarul în vederea acreditării.

Se va asigura implementarea masteratului în cel puţin o universitate din România, incluzând pregătirea lectorilor, elaborarea cursurilor şi identificarea instituţiilor/ organizaţiilor care vor dezvolta programe de practică pentru viitorii cursanți.

C5 Parteneriat (trans)național 

5.1 Dezvoltarea rețelelor naționale prin facilitarea încheierii de parteneriate public-privat, privat-privat, public-public şi dezvoltarea unui Forum pe pagina de internet a CNR, dedicat parteneriatelor. Se vor organiza conferințe naționale anuale şi târguri naționale anuale privind inițiativele de ES (2009, 2010)

5.2 Dezvoltare de retele transnationale prin sprijinirea colaborării dintre actorii relevanți romani și rețelele europene de profil (vizite de studiu în UE, susţinerea proiectelor comune, încheierea de parteneriate).

C6 Campanii de informare şi constientizare 
6.1 Activități de creștere a vizibilității proiectului prin: elaborarea unei pagini de internet, materiale promoționale, logo etc.

6.2 Campanii de informare adresate potențialilor inițiatori de activități de ES (grupuri vulnerabile) şi parteneri ai acestora

Se va realiza o strategie de comunicare privind ES şi se va implementa o campanie națională de informare prin întâlniri la nivel local, materiale informative, conferințe de presă, buletine informative, seminarii.

C7 Dezvoltarea de întreprinderi sociale pilot 

Se vor sprijini comunitățile locale pentru dezvoltarea de activități de ES. Fiecare dintre cele 3 centre locale va iniția un concurs de proiecte în domeniul ES, pe care îl va promova şi lansa în comunitate. Câștigătorul (grup de inițiativă, asociație, fundație etc.) va primi finanțare nerambursabilă şi va fi sprijinit de centrul local sa organizeze și sa dezvolte activități de ES.

V. Durata proiectului

Este de 3 ani, respectiv 2009-2012.

VI. Finanțator

logo-posdru

Programul operativ sectorial dezvoltarea resurselor umane (AMPOSDRU) 2007-2013.